top of page
documenten
document.png

​Schoolreglement Mater

document.png

Afsprakenboekje Mater

document.png

Schoolreglement Welden

document.png

Afsprakenboekje Welden

document.png

Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs

Privacybeleid
KBO hecht veel waarde aan het vertrouwen dat ouders, leerlingen en personeelsleden ons schenken. Daarom respecteren wij de rechten op privacy optimaal en nemen wij de nieuwe Europese regelgeving "Algemene Verordening Gegevensbescherming" in acht. De school verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens; sommige dienen we verplicht door te geven maar andere zijn niet verplicht en worden op vrijwillige basis verschaft.
Deze gegevens worden verwerkt in administratieve systemen en in ons leerlingenvolgsysteem. De toegang wordt afgeschermd met een gebruikersrechtensysteem, en weloverwogen toekenning van lees- en schrijfrechten voor hen die instaan voor de optimale begeleiding van de kinderen. De leerlinginformatie wordt verwerkt en bewaard zolang een kind op school is ingeschreven, met uitzondering van enkele wettelijk verplichte bewaartermijnen. Ouders hebben het recht deze gegevens in te kijken, te laten aanpassen of een eerdere toestemming stop te zetten. Indien ouders bepaalde info (bijvoorbeeld: medische gegevens) niet wensen te verstrekken, kan KBO niet verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele incidenten of problemen die voortkomen uit het feit dat deze info niet bekend was.
Met vragen kunnen ouders steeds terecht bij de directie van de school. 

bottom of page